Geologická olympiáda - náhradní forma soutěže

Předmětová soutěž

Školní rok:
2019/2020


Soutěž typu:
A

Kód soutěže:
A6

Ročník:
4. ročník

Soutěž z geologických disciplín pro žáky základních a středních škol

Geologická olympiáda - náhradní forma soutěže

Předmětová soutěž

Cílem Geologické olympiády (dále jen "GO") je motivovat žáky a studenty k většímu zapojení do vzdělávání v geologických oborech, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Tematické zaměření GO zahrnuje především tyto oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně (dále jen "MU") ve spolupráci s Českou geologickou službou (dále jen „ČGS“) a Univerzitou Karlovou v Praze (dále jen „UK“). Tyto organizace soutěž odborně garantují a organizačně zajišťují. Na další organizaci se podílejí i krajská muzea.

Podle věkové úrovně je soutěž rozdělena do následujících soutěžních kategorií:

  1. a) kategorie A – pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií;
  2. b) kategorie B – pro žáky středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

GO probíhá v rámci národní úrovně čtyřstupňově formou postupových kol, a to kol školních, okresních a krajských a kola ústředního. Úspěšní řešitelé ústředního kola jsou vysíláni na prestižní mezinárodní olympiádu věd o Zemi IESO (International Earth Science Olympiad). Účast na mezinárodní olympiádě věd o Zemi je koordinována ve spolupráci s organizátory Zeměpisné olympiády.

Jednotlivá postupová kola jsou organizována odlišným způsobem. Vzhledem ke specifičnosti geologických věd jsou testové otázky pro všechna soutěžní kola připravována odborníky. Školní kolo je organizováno formou elektronického testu s výběrem ze čtyř možných odpovědí. Test probíhá na školách vždy v úzce vymezeném časovém limitu a je pro všechny soutěžící stejný, i když elektronický systém zajišťuje pro každého individuálně odlišné pořadí otázek i odlišné pořadí variant odpovědí. Okresní kolo je organizováno podobně rovněž formou elektronického testu, avšak s tvořenými („otevřenými“) jednoslovnými odpověďmi, čímž jsou testovány aktivní znalosti. Uvedený systém umožňuje okamžité (elektronické) vyhodnocení testů. Krajská kola jsou organizována specialisty z MU, ČGS nebo z krajských muzeí, která mají dostatečné sbírkové fondy z neživé přírody. Základem krajského kola je celostátně jednotný test a praktická práce s přírodninami, která spočívá především v poznávání přírodnin neživé přírody. V letošním roce byla kvůli koronavirovým opatřením i krajská kola realizována elektronicky. Elektronický test připravili a jejich vyhodnocení provedli odborníci MU. Ústřední kolo klade důraz nejen na teoretické a praktické znalosti, ale i na schopnosti uplatnění těchto znalostí při řešení některých praktických úloh. Tato část bývá připravena různým způsobem.